روش های درمان خانگی آبله مرغان

روش های درمان خانگی آبله مرغان

آبله مرغان توسط ویروس شناخته شده ای به نام زوستر آبله مرغان ایجاد می شود و به راحتی از یک فرد به فرد دیگر قابل انتقال است. این بیماری می تواند از طریق هوا و یا تماس با بزاق، خلط، و یا مایعات خارج شده از تاول یک فرد آلوده پخش شود. فرد آلوده به این… ادامه خواندن روش های درمان خانگی آبله مرغان