غربالگری آلفا فتوپروتئین سرم مادر (MSAFP) در بارداری

غربالگری آلفا فتوپروتئین سرم مادر (MSAFP) در بارداری

آزمایش MSAFP یک نوع آزمایش غربالگری است که سطح آلفا فتوپروتئین مادر را در دوران بارداری بررسی می کند. غربالگری آلفا فتوپروتئین تست تشخیصی نیست. بلکه بخشی از تست های سه گانه است که تعیین می کند که آیا مادر به تست های تشخیصی دیگر نیاز دارد یا خیر؟ ابتدا اجازه دهید تا توضیح دهیم تست غربالگری… ادامه خواندن غربالگری آلفا فتوپروتئین سرم مادر (MSAFP) در بارداری