حقایقی درباره احساس آشفتگی عاطفی در نوجوانان

آشفتگی عاطفی

آشفتگی عاطفی در دوران نوجوانی و طی دوره بلوغ امری طبیعی است؛ و اغلب به دلایل مختلفی از جمله تغییرات هورمونی، فشارهای اجتماعی، و محیطی که در آن کودک رشد می کند، ایجاد می شود. والدین می توانند با آگاهی و پذیرش آشفتگی عاطفی که بسیاری از نوجوانان آن را تجربه می کنند؛ و همچنین… ادامه خواندن حقایقی درباره احساس آشفتگی عاطفی در نوجوانان