احساس سوزش دهان به چه علت است؟

احساس سوزش دهان به چه علت است؟

سوزش دهان را هر کس به شکلی توصیف می کند. عده ای آن را مانند آتش گرفتن دهان می دانند و عده ای آن را مشابه قرار دادن چیزی داغ در دهان توصیف می کنند. عده ای نیز احساس تبدیل شدن پوست دهان به کاغذ سمباده را دارند. به هر حال آن چه مشخص است… ادامه خواندن احساس سوزش دهان به چه علت است؟