اعتیاد به رابطه جنسی و انواع آن

اعتیاد به رابطه جنسی و انواع آن

مانند سایر اعتیادها، اعتیاد به رابطه جنسی بیماری است که در آن فرد بیش از حد افکار و رفتارهای جنسی از خود نشان می دهد. در این اعتیاد اکثرا زمان زیادی صرف فکر کردن یا درگیر شدن در رفتارهای جنسی اعتیاد آور می شود. نمونه هایی از رفتارهای نشان دهنده اعتیاد به رابطه جنسی ممکن… ادامه خواندن اعتیاد به رابطه جنسی و انواع آن