بلوک شاخه ای Bundle Branch Block چیست؟

بلوک شاخه ای Bundle Branch Block

بلوک شاخه ای به مجموعه ای از بلوک ها گفته می شود که به دلیل اختلال در انتقال پالس های الکتریکی به صورت وقفه نسبی یا کامل این جریان دیده می شود؛ و در نتیجه موجب عدم هماهنگی در سیگنال هیا الکتریکی بطن ها می شود. بلوک شاخه ای یکی از انواع بلوک و نوعی… ادامه خواندن بلوک شاخه ای Bundle Branch Block چیست؟