سوزن سوزن شدن و بیحسی صورت و پشت سر

سوزن سوزن شدن و بیحسی صورت و پشت سر

وجود حس های غیر طبیعی در بدن در پزشکی با عنوان پارستزی شناخته می شود. این حس ها می توانند شامل به صورت خارش، سوزن سوزن شدن، بی حسی و یا حتی سوزش باشند. این احساسات غیر عادی گاهی قبل از درد ناشی از قرار گرفتن پوست در معرض برخی از محرک ها یا حتی… ادامه خواندن سوزن سوزن شدن و بیحسی صورت و پشت سر