روش خانگی و ساده برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

روش خانگی و ساده برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یک بیماری ریوی است که به علت جریان نامطلوب هوا و تنفس دشوار می شود. این بیماری پیشرونده به عنوان بیماری مزمن انسدادی راه های هوایی و بیماری مزمن انسدادی ریه نیز شناخته می شود. با توجه به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، این بیماری سومین… ادامه خواندن روش خانگی و ساده برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)