ترامادول یک داروی ضد درد قوی اما …

ترامادول یک داروی ضد درد قوی اما ...

ترامادول یک داروهای مسکن قوی است. می توان این دارو را به صورت جداگانه و یا به صورت داروهای ترکیبی با هیدروکدون، تجویز کرد. این داروها بسیار موثرند اما اثرات شدیدی بر مغز شما دارند. کارکرد و عوارض هر کدام از این دو دارو نیز با یکدیگر متفاوت است. ترامادول دو عمل مختلف در بدن انجام می دهد.… ادامه خواندن ترامادول یک داروی ضد درد قوی اما …