توالت ایرانی بهتر است یا فرنگی؟ چرا

توالت ایرانی بهتر است یا فرنگی؟ چرا

بخشی از تمدن غربی برای ما ایرانیان با توالت فرنگی معنا یافته است. به طوری که این شیوه را روشی مدرن و بهتر برای اجابت مزاج می دانند. اما به راستی کدام روش بهتر است؟ اجابت مزاج در توالت ایرانی یا توالت فرنگی؟ حتما تعجب خواهید کرد اگر بگوییم پاسخ سوال توالت ایرانی است. با… ادامه خواندن توالت ایرانی بهتر است یا فرنگی؟ چرا