ورزش مناسب برای جلوگیری از تورم مچ پا

ورزش تورم مچ پاها

وقتی شما مشغول کاری هستید که نیاز دارید زیاد بر روی صندلی بنشینید، طبیعی است در پایان روز کاری با پدیده ای به نام تورم مچ پا رو به رو می شوید. این تورم معمولا در اطراف مفصل مچ پا اتفاق می افتد دلیل آن نیز گردخ خون در پاهاست. گردش خون بد و یا… ادامه خواندن ورزش مناسب برای جلوگیری از تورم مچ پا