این کارها شما را خیلی زود پیر می کند

اگرچه پیری اتفاقی است که دیر یا زود به سراغ همه مامی آید؛ اما کیفیت زندگی افراد در دوران پیری بسیار با یکدیگر متفاوت است. طی تحقیقی مشخص شده است که زنان ۴۰ ساله فرانسوی از نظر جسمی در سطح دختران ۲۰ ساله ایرانی هستند. ورزش منظم و مناسب، تغذیه درست، سبک زندگی و ارتباطات… ادامه خواندن این کارها شما را خیلی زود پیر می کند