آکنه هورمونی ناشی از عدم تعادل هورمون ها چیست و چگونه درمان می شود؟

آکنه هورمونی

آکنه هورمونی بیشتر نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. (the American Academy of Dermatology (AAD می گوید که ۸۵ درصد افراد در طول زندگی خود آکنه را تجربه کرده اند. با این حال، برخی از زنان همچنان در بزرگسالی نیز دچار جوش می شوند. این نوع آکنه اغلب به علت عدم تعادل هورمونی است… ادامه خواندن آکنه هورمونی ناشی از عدم تعادل هورمون ها چیست و چگونه درمان می شود؟