عوارض و بیماریهای ناشی از جیوه

بیماریهای ناشی از جیوه

جیوه در اشکال مختلفی در طبیعت و توسط انسان وجود داشته و یا تولید می شود. انواع مختلف این ماده به شکل عنصر (یا فلزی)، معدنی (که ممکن است از طریق شغل  های خاص به بدن وارد شود) و آلی (به عنوان مثال، متیل، که مردم از طریق رژیم غذایی در معرض آن قرار دارند) می باشد. جیوه به… ادامه خواندن عوارض و بیماریهای ناشی از جیوه