روش جلوگیری از گزش پشه در کودکان

کودک

با پیشرفت بیماری های منتقل شونده توسط پشه ها مانند عفونت ویروس زیکا در سراسر جهان، پیشگیری از نیش زدن پشه بسیار مهم تر از همیشه است. این راهنمایی ها برای محافظت از کودکان در برابر نیش پشه و سایر حشرات می باشد. محدود کردن قرار گرفتن در مواجه با پشه ها زمانی که پشه… ادامه خواندن روش جلوگیری از گزش پشه در کودکان