علت عدم تعادل و سرگیجه و بهترین درمان ها

علت عدم تعادل و سرگیجه و بهترین درمان ها

مشکلات تعادلی و عدم تعادل شرایطی است که شما احساس ناپایدار یا سرگیجه می کنید. اگر شما ایستاده، نشسته و یا دراز کشیده باشید، احساس می کنید بر روی چیزی شناورید اما اگر در حال راه رفتن باشید احساس می کنید در حال زمین خوردن هستید. برای حفظ تعادل طبیعی، بسیاری از سیستم های بدن از… ادامه خواندن علت عدم تعادل و سرگیجه و بهترین درمان ها