نحوه مقابله با اضطراب یا حملات هراس چیست؟

نحوه مقابله با اضطراب یا حملات هراس چیست؟

حملات هراس متشکل از افزایش ناگهانی اضطراب قریب الوقوع، دلهره و ترس شدید هستند. افراد اغلب آن را به عنوان احساس ترس در پاسخ به تهدید توصیف می کنند. برخی از افراد حتی در حالتی که هیچ تهدیدی وجود ندارد، با زهم احساس اضطراب و ترس دارند. با ما در ادامه این مطلب مجله پیام… ادامه خواندن نحوه مقابله با اضطراب یا حملات هراس چیست؟