بینایی و شنوایی در نوزاد چگونه است؟

بینایی و شنوایی در نوزاد

کودک از بدو تولد در پروسه رشد قرار می گیرد. همزمان با رشد اندام ها و بدن، حواس نوزاد نیز رشد می کند. در ادامه از رشد بینایی و شنوایی در نوزاد برای شما خواهیم گفت. رشد بینایی و شنوایی در نوزاد کودک من در یک ماهگی چه می تواند ببینید؟ نوزادان در این سن… ادامه خواندن بینایی و شنوایی در نوزاد چگونه است؟