رشد حواس در کودکان ۱ تا ۲ ساله

روند رشد حواس در کودکان یک تا دو ساله

کودکان بین سنین ۱ تا ۲ ساله به سرعت در حال رشد هستند و به سمت بلوغ پیش می روند. به همین سرعت نیز درک آن ها از جهان پیرامون خود بیشتر می شود. آن ها برای رسیدن به این درک نیازمند رشد حواس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه هستند. در ادامه این مطلب… ادامه خواندن رشد حواس در کودکان ۱ تا ۲ ساله