خارش مقعد و بهترین درمان های آن

خارش مقعد و بهترین درمان های آن

کانال مقعد ۲ تا ۴ سانت انتهایی روده را تشکیل می دهد و انتهای آن نیز به دریچه مقعد منتهی می شود. رکتوم نیز ۱۲ سانتی متر طول دارد که بین روده و کانال مقعد قرار دارد. آسیب به رکتوم خارش ندارند. اما ممکن است دردناک باشد. زیرا هیچ گیرنده خارشی در انتهای عصب مخاط رکتوم وجود ندارد.… ادامه خواندن خارش مقعد و بهترین درمان های آن