خروسک در کودکان یا لارنگوتراکئوبرونشیت

خروسک در کودکان با لارنگوتراکئوبرونشیت و درمان ها خانگی آن

خروسک و یا لارنگوتراکئوبرونشیت دردی عفونی در کودکان است. این عفونت باعث می شود سیستم تنفسی و همچنین حنجره و یا تارهای صوتی، نای و لوله های برونش که راه های هوایی فوقانی و وردی به ریه هستند، درگیر شوند. خروسک اصطلاحی است که به تورم اطراف حنجره و یا تارهای صوتی نسبت داده می شود.… ادامه خواندن خروسک در کودکان یا لارنگوتراکئوبرونشیت