چگونگی مقابله با درد پستان به کمک مواد طبیعی و به روش های سنتی

چگونگی مقابله با درد پستان به کمک مواد طبیعی و به روش های سنتی

درد پستان که به نام ماستالژی نیز شناخته می شود، شکایت بسیار رایجی در میان زنان است. این درد به ویژه در دوران قاعدگی بیشتر نیز می شود. طبق آمار مرکز پزشکی کالیفرنیا، درد پستان در ۵۰ تا ۷۰ درصد از زنان مشاهده می شود. به همین دلیل است که سعی کرده ایم تا در… ادامه خواندن چگونگی مقابله با درد پستان به کمک مواد طبیعی و به روش های سنتی