دهیدرواسکوربیک اسید و تاثیر و خواص آن روی عملکردهای مهم بدن

دهیدرواسکوربیک اسید و تاثیر و خواص آن روی عملکردهای مهم بدن

دهیدرواسکوربیک اسید یک ترکیب آلی است و هنگامی رخ می دهد که اسید اسکوربیک اکسید می شود. اکسیداسیون فرآیندی است که از طریق آن ترکیبات پس از قرار گرفتن در معرض هوا، دچار تغییرات شیمیایی می شوند. در مورد ایجاد دهیدرواسکوربیک اسید، هنگامی که هوا وجود دارد، دو اتم هیدروژن از محلول اسید آسکوربیک حذف… ادامه خواندن دهیدرواسکوربیک اسید و تاثیر و خواص آن روی عملکردهای مهم بدن