دلیل دوست داشتن فیلم های ترسناک چیست؟

دلیل دوست داشتن فیلم های ترسناک چیست؟

هر روزه ما با هجمه ای از حوادث و اتفاقات ترسناک و خبرهای بد رو به رو هستیم. بنابراین در جهان پر از حوادث حقیقی و واقعی فوق العاده ترسناک که در اطراف ما اتفاق می افتد، چرا بسیاری از ما به سمت فیلم های ترسناک می رویم و آن ها را دوست داریم؟ برای کشف… ادامه خواندن دلیل دوست داشتن فیلم های ترسناک چیست؟