تغذیه مناسب دو نیمه ماراتن در دو روز قبل از مسابقه چیست؟

دو نیمه ماراتن

تغذیه مناسب دو نیمه ماراتن چیست؟ آماده شدن برای یک دو نیمه ماراتن، نیازمند هفته ها تمرین منظم می باشد. پس از انجام تمام کارهای سخت، شما می خواهید همه کارهایی را که می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید بهترین عملکرد خود را در روز مسابقه انجام می دهید. در این زمینه تغذیه مناسب… ادامه خواندن تغذیه مناسب دو نیمه ماراتن در دو روز قبل از مسابقه چیست؟