عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)

عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)

تاگریسو (اسیمرتینیب) یک مهار کننده کیناز است و عمل تیروزین کیناز در گیرنده های خانواده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) را مهار می کند. تاگریسو به یک فرم جهش یافته گیرنده های خانواده فاکتوررشد اپیدرمی متصل می شود و فعالیت ضد تومور خود را با مهار فعالیت ژن هایی که نقش مهمی در رشد سلول های… ادامه خواندن عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)