مزایای فسفاتیدیل کولین برای بدن چیست؟

فسفاتیدیل کولین

فسفاتیدیل کولین یک مولکول فسفولیپید است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد. این لیپیدها یا چربی های بزرگ، که بخشی از غشاهای سلولی و پروتئین های خون است؛ همچنین به عنوان PC شناخته می شود. فسفاتیدیل کولین به عنوان منبع اصلی کولین در بدن شناخته می شود. مواد مغذی ضروری و پیش ماده… ادامه خواندن مزایای فسفاتیدیل کولین برای بدن چیست؟