پرفشاری خون و تغذیه ؛ این دو عامل چه ارتباطی با هم دارند؟

پرفشاری خون و تغذیه

فشار خون نیروی است که خون بر روی دیواره رگ های خونی وارد می کند. قلب خون را به شریان ها (رگ های خونی) که خون را در سراسر بدن حمل می کنند، پمپ می کند. فشار خون بالا، به معنی ایجاد فشار خارج از محدوده طبیعی بر روی شریان ها است. در بیشتر موارد،… ادامه خواندن پرفشاری خون و تغذیه ؛ این دو عامل چه ارتباطی با هم دارند؟