چالش ۳۰ روز شکرگزار بودن و مزایای آن

چالش ۳۰ روز شکرگزار بودن

امروز بابت چه چیزی شکرگذار هستی؟ دوستان، خانواده، شغل، بهداشت، خانه، حیوانات خانگی، کودکان و… اگر برای یکی زا این موارد شکرگزار هستی همه چیز برای شروع این چالش عالی است. یا شاید بتوانی در مورد ریزش برگ درختان، سوپی گرم، لوله کشی داخلی ساختمان که نم ندارد و با یک ژاکت راحت شکرگزاری باشی؟… ادامه خواندن چالش ۳۰ روز شکرگزار بودن و مزایای آن