رابطه ورزش و قد کودکان

تا کنون تصور می شد که کوتاهی و بلندی قد کودکان امری ژنتیک و ناشی از وراثت است. اما امروزه شواهد بسیاری در رد این فرضیه وجود دارد و ثابت شده است که وراثت تنها درصد کمی بر روی قد افراد موثر است. به طور مثال ژاپنی های که به امریکا مهاجرت کردند و با… ادامه خواندن رابطه ورزش و قد کودکان