حقایقی درباره کولیک نوزادان

کولیک نوزادان

کودک شما هر شب ساعت ها در یک زمان مشخص گریه می کند و شما را تا سر حد مرگ می ترساند؟ چه چیز می تواند نوزاد را به این حد آسیب پذیر کند؟ همه نوزادان گریه را به عنوان راهی برای بیان احساسات و نیازهای خود می دانند اما زمانی که یک کودک بیش از… ادامه خواندن حقایقی درباره کولیک نوزادان