عملکرد روده بزرگ چیست؟ اجزای و کارکرد هر کدام از آن ها چه می باشد؟

عملکرد روده بزرگ چیست؟ اجزای و کارکرد هر کدام از آن ها چه می باشد؟

روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارش است. این عضو از بالا در بخشی به نام ساکوم به روده کوچک متصل است و پس از پیچ و خم هایش در شکم به راست روده در انتهای دستگاه گوارش می رسد. توابع و اجزای آن چیست؟ چه نوعی از بیماری هایی به این بخش از دستگاه گوارش… ادامه خواندن عملکرد روده بزرگ چیست؟ اجزای و کارکرد هر کدام از آن ها چه می باشد؟