هر بار رابطه جنسی چه میزان کالری می سوزاند؟

کالری سوزی رابطه جنسی چقدر است و چه روش هایی برای افزایش این میزان وجود دارد؟

زمانی که حرف از فعالیت بدنی و ورزش می شود، ما تصور می کنیم که برای کالری سوزاندن و کاهش وزن نیاز به ورزش خاص و سنگینی داریم. این در حالی است که برخی از فعالیت هایی که فکرش را هم نمی کنید می توانند کالری سوزی داشته باشند. به عنوان مثال رابطه جنسی یکی… ادامه خواندن هر بار رابطه جنسی چه میزان کالری می سوزاند؟