کم خونی در سگ ها (متهموگلوبینمی)

کم خونی در سگ ها (متهموگلوبینمی)

هدف از هموگلوبین در خون، حمل اکسیژن از ریه ها به سایر قسمت های بدن است. متهموگلوبین همان آهن است. در حالی که خود این ماده نیز شکلی از هموگلوبین است و اکسیژن را حمل می کند. در شرایط عادی، متهموگلوبین به هموگلوبین تبدیل شده و باید تعادل آن حفظ شود. اما هنگامی که میزان متهموگلوبین در خون بیش… ادامه خواندن کم خونی در سگ ها (متهموگلوبینمی)