علل کندی رشد در کودکان

کندی رشد در کودکان

فرآیند رشد اتفاقی بزرگ در زندگی افراد است. فقط کافی است یک لحظه فکر کنید اگر ما رشد نمی کردیم و از نوزادی به کودکی و از کودکی به بزرگسالی قدم نمی گذاشتیم چه بر سرمان می آمد؟ آن وقت است که به اهمیت این موهبت الهی پی می بریم. گرچه برخی افراد هستند که… ادامه خواندن علل کندی رشد در کودکان