علت و نشانه های کیست پانکراس

علت و نشانه های کیست پانکراس

کیست ها؛ حفره های خالی غیر طبیعی در درون یک ارگان است که با مایع پر شده است. این توده توسط یک غشای اپی تلیال، که آن را از بافت اطراف جدا می کند، محصور شده است. کیست در هر نقطه از بدن می تواند رخ دهد و ممکن است یک یا چند کیست همزمان وجود… ادامه خواندن علت و نشانه های کیست پانکراس