رژیم غذایی ۱۲۰۰ کالری ؛ از مزایا تا خطراتی که برای بدن به همراه دارد

رژیم غذایی ۱۲۰۰ کالری

کاهش وزن به یک قانون ساده وابسته است. کافی است که کالری که می سوزانید از کالری که مصرف می کنید کمتر باشد. آنوقت به سرعت وزنتان کاهش پیدا می کند. این فرضیه اصلی رژیم غذایی ۱۲۰۰ کالری است. این رژیم الگویی است که به منظور کاهش وزن طراحی شده و با محدود کردن میزان… ادامه خواندن رژیم غذایی ۱۲۰۰ کالری ؛ از مزایا تا خطراتی که برای بدن به همراه دارد