شاخص توده بدنی یا BMI به شما چه می گوید؟

BMI

BMI چیست؟ BMI مخفف کلمه “شاخص توده بدن” و یک عدد محاسبه شده با استفاده از قد و وزن شماست. اگر این شاخص عدد بزرگی را نشان دهد نشانه از آن است که شما اضافه وزن دارید و اگر کمتر از مقدار استاندار باشد نشانه از کمبود وزن است. در این میان منطقه طلایی وجود… ادامه خواندن شاخص توده بدنی یا BMI به شما چه می گوید؟