شکستگی آلت تناسلی مردان (penile fracture)

شکستگی آلت تناسلی مردان

شاید شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند یا نشکند. واقعیت این ا ست که غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حرکت های کمی « آکروباتیک » پاره شود.… ادامه خواندن شکستگی آلت تناسلی مردان (penile fracture)