آزمایش خون SGOT به چه معنی است و محدوده طبیعی آن چقدر باید باشد؟

آزمایش خون SGOT به چه معنی است و محدوده طبیعی آن چقدر باید باشد؟

آزمون SGOT یک نوع آزمایش خون است. این آزمایش کمک می کند تا سطح آسپارتات آمینوترانسفراز در خون اندازه گیری شود. با اندازه گیری این ماده عملکرد کبد تعیین می شود. وجود مقدار بیش از حد از این آنزیم در خون می تواند نشان دهنده وجود مشکل، مانند آسیب کبدی باشد. در ادامه این مطلب… ادامه خواندن آزمایش خون SGOT به چه معنی است و محدوده طبیعی آن چقدر باید باشد؟